Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su „www.aromamarketingas.lt” ir „www.jolantapuziene.lt ” taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.aromamarketingas.lt” ir „www.jolantapuziene.lt ” elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama Parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.
Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šios sutarties sudarymo dienos.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo Pirkėjo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Resbulikos, Europos sąjungos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, neatskleisti gautų duomenų trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktuose nustatytus atvejus.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 punkte nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš mūsų puslapyje nurodytų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Bankiniai mokėjimai Parduotuvėje vykdomi per www.paysera.lt, stripe, paypall elektroninių mokėjimų sistemą.
7.3. Atsiskaitydamas Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prieš atsiimdamas prekes. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą, savo vardą ir pavardę bei kontaktinio telefono numerį.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (pašto, kurjerių tarnyba).
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.
8.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama Parduotuvės tinklapyje (žr. Informacija – Prekių pristatymas).
8.9. Atsiimant prekes Parduotuvės buveinėje, prekes būtina pasiimti per 3 darbo dienas, po pranešimo jog prekės jau paruoštos, gavimo.


Prekių kokybė ir grąžinimo sąlygos


9.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.2. Brokuotas ar nekokybiškas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 7 kalendorines dienas nuo prekės gavimo datos pranešęs apie tai Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį.
9.3. Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami per 30 dienų nuo rašto gavimo dienos.
9.4. Pirkėjas privalo apmokėti grąžinimo išlaidas, jei patiekta prekė atitinka užsakyme nurodytą (t.y. jei Pirkėjas gavo tokią prekę, kurią ir užsisakinėjo). Grąžinimo išlaidas Pirkėjas apmoka net tuomet, kai prekė buvo pristatyta nemokamai.
9.5. Jei prekę Pirkėjas gavo su defektu arba kuri siuntimo metu buvo pažeista, Pardavėjas minėtą prekę apkeis (arba jei neįmanoma apkeisti – grąžins pinigus), ir kompensuos grąžinimo išlaidas.

Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
Baigiamosios nuostatos
11.1. Ši sutartis įsigalioja nuo prekių apmokejimo momento.
11.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.
11.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisė.
11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta teismine tvarka pagal Pardavėjo buvimo vietą.

Prekes grąžinamas pagal Lietuvos Respublikos reklamentus galite grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos.
Bet kurią, internetu įsigytą “www.aromamarketingas.lt ir www.jolantapuziene.lt ” prekę, per 14 dienų nuo užsakymo gavimo galite grąžinti ir atgauti už prekę sumokėtus pinigus. Šis punktas netaikomas dovanų kortelėms ir virtualiems produktams kaip  video mokymai ir tt.
Per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos bet kurį pirkinį Jūs galite:
Susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Grąžinus prekę, pinigai grąžinami per 14 darbo dienų nuo grąžintų prekių priėmimo dienos. Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos.


Prekės grąžinimo / keitimo sąlygos


Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:
1.Prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės. Per 14 dienų pakeisti ar grąžinti kokybišką prekę galite tik tuo atveju, jeigu prekės nenaudojote ir nepažeidėte jos prekinės išvaizdos. Tai taip pat reiškia, kad privalote išsaugoti ir nepažeisti prekės pakuotės, o įsigytą prekę apžiūrėti tik taip, kaip tai galėtumėte padaryti tiesiogiai prekybos vietoje.
2.Grąžinamos prekės turi būti su etiketėmis bei originalioje pakuotėje.
3. Dėl grąžinimo privaloma susisiekti mūsų įmonės elektroniniu paštu: info@aromamarketingas.lt
Prekes siųskite registruotu paštu arba paštomatais (tuomet paštas išduos jums siuntos numerį, pagal kurį galėsite matyti, kada siunta atkeliaus pas mus, bei galėsite surasti siuntą jeigu ji pasimestų. Už neregistruotos siuntos dingimą neatsakome )
Jeigu kils neaiškumų susisiekite su mumus el. paštu info@aromamarketingas.lt
Aktai reglamentuojantys prekių grąžinimą


Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.


Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

 
Pirkinių krepšelis

Prenumeruok ir gauk pasiūlymus bei gamtos
įkvėptus receptus