SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.aromamarketingas.lt  ir www.jolantapuziene.lt
operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Jolanta Puzienė, individualios veiklos kodas
310622, adresas korespondencijai – Naujakiemio 23, Vilnius, Lietuvos Respublika,
elektroninio pašto adresas – info@aromamarketingas.lt.
1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje
www.aromamarketingas.lt  ir www.jolantapuziene.lt
1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius
asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų
valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Jolantos Puzienės elektroninės parduotuvės
www.aromamarketingas.lt  ir www.jolantapuziene.lt (toliau – Duomenų valdytojas ) ir
www.aromamarketingas.lt  ir www.jolantapuziene.lt kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius
asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika,
Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Duomenų valdytojas
juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais,
priemonėmis ir tvarka.

ASMENŲ DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo
principais:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo
tikslai.
3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu
būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis:

3.2.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo
asmeninius duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo
asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti
ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti
sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens
duomenis, visa tai gali padaryti parašydamas el. laišką info@aromamarketingas.lt.Tokiu
atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas) ir Pirkėjo
duomenis ištrinti arba patikimai nuasmeninti. Jeigu pardavėjas mato grėsmę asmens
duomenims, jis turi teisę paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento,
leidžiančio tinkamai identifikuoti Pirkėją.
3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą
interneto parduotuvėje www.aromamarketingas.lt  ir www.jolantapuziene.lt teisę į privatumą.
Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir
pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės
užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų
prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
3.4. Internetinėje parduotuvėje yra galimybė pareikšti savo sutikimą, dėl jo asmens duomenų
naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams (asmenims nuo 14 metų). Tai Pirkėjas padaro
pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros
tikslais). Nuo momento kai yra pareikštas sutikimas, Pardavėjas siunčia naujienlaiškius,
kliento nurodytu el. Paštu. Elektroninėje parduotuvėje www.aromamarketingas.lt  ir
www.jolantapuziene.lt yra sudarytos galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio
pradžioje yra pasirinkimas: „atsisakyti prenumeratos“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus
naujienlaiškio).

ASMENŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems
asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas,
su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo
asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos
teisės aktų numatyta tvarka.

REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

5.1. Pirkėjas registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie
save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius
duomenis, Duomenų valdytojas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis
arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis e-parduotuve.
5.2. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą
informaciją.

TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai
pranešdamas www.aromamarketingas.lt  ir www.jolantapuziene.lt interneto parduotuvėje.

6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos
dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.aromamarketingas.lt ir
www.jolantapuziene.lt
6.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
6.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto
parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių
redakcija.

INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra
pateikiami elektroniniu paštu info@aromamarketingas.lt arba paštu.
7.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas
arba pretenzija.
7.3. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A.
Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el.
paštas ada@ada.lt

SLAPUKAI (angl. cookies)

8.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas mūsų
svetainėje, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”).
Įrašytą informaciją Duomenų valdytojas naudoja atpažindami Pirkėją, kaip ankstesnį
svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali
peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Duomenų valdytojas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus
įrašytus slapukus. Taip pat Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama
informacija (slapukai) Pirkėjo  kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios
svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Naudodamasis e-parduotuve Pirkėjas
sutinka su tuo, kad Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą
sutikimą Pirkėjas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar
kreipdamasis į bet kuriais Duomenų valdytojo svetainėje skelbiamais kontaktais.
Jeigu turite klausimų ir pasiūlymų, rašykite mums info@aromamarketingas.lt

Pirkinių krepšelis

Prenumeruok naujienlaiškį ir gauk gamtos įkvėptus grožio receptus